Velkommen til Os Marina

OS Marina Årsmøteprotokoll 2021

OS Marina Årsmøteprotokoll 2021

 

Tid:27 oktober 2021 kl 1930 i Kommunestyresalen

Innkalling og dagsorden: Godkjent uten merknad

 

1.Konstituering.

Valg av,

Møteleder                      : Per Jonny Hanøy

Referent                        : Halvor Hanevik

Protokoll underskrivere : Audun Nordhus og Ketil Halhjem

 

2.Årsmelding 2019 ,Årsmelding 2020

Styreleder informerte om grunn til utsett årsmøtene, pga. Koronaviruset (covid-19)ble årsmøte i 2019 og 2020 utstatt til oktober 2021.

Årsmeldingene ble gjennomgått av styreleder, ingen spørsmål fra de fremmøtte.

Enstemmig vedtatt.

3. Årsregnskap for 2019 og Årsregnskap for 2020 samt forslag til budsjett for kommende periode.

Regnskapene og budsjett ble gjennomgått, ingen kommentar til rekneskap 2019 og rekneskap 2020 ei heller til budsjett.

Enstemmig vedtatt.

 

4. Innkomne saker.

-Det bør vurderes tilstrekkelig med redningstiger i anlegget.

  Årsmøtet vedtar å innhente priser og kjøpe inn slike så snart dette er mulig.

-Det er innkommet forslag om å sikre landganger mot uhell. Årsmøtet vedtok at styret jobber

  videre med å løse antiskliproblematikken på disse.

 

Det ble ellers diskutert:

-styret har eller burde ha styringsrom for å flytte større båter/tilpasse båter for å optimalisere mot     vinterhalvåret.

-styreleder snakker med kommunen om å overta en havnesjef rolle på vegne av resten av kommunen sine fritids/småbåtskaier.

- Neste årsøte: Vurdere å ha innledere fra for eksempel Frende, poleringsfirma etc.

 

5. Valg av nytt styre.

 

Valgkomiteen la frem sitt forslag. Etter litt debatt kom årsmøtet frem til sitt enstemmige forslag som ble enstemmig valgt.

Nytt styre blir da:

Gustav Bahus Styreleder

Otto Lyssand Styremedlem / Havnesjef

Per Jonny Hanøy Styre medlem/ sekreter Valgt for 2 år

Ketil Halhjem Styremedlem.valgt for 2år

Halvor Hanevik Styremedlem valgt for 2 år

 

Ny valgkomite:

Espen Aspenes

Einar Skorpen

 

 

Os, 1.11.2021

For styre i OS Marina

V/ styreleder Gustav Bahus

2021/22- Os marina

 

 

Protokollunderskrifter:

 

__________________

     Audun Nordhus

 

__________________

       Ketil Halhjem


OS Marina

Innkalling til Årsmøte 2021

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i kommune salen i Os rådhus

Tid:27 oktober 2021 kl 1930

Dagsorden:

1.Konstituering.

Valg av møteleder, referent, protokoll underskrivere, tellekorps, samt godkjenning av innkalling og dagsorden.

2.Årsmelding 2019 ,Årsmelding 2020

3. Årsregnskap for 2019 og Årsregnskap for 2020 samt forslag til budsjett for kommende periode.

4. Innkomne saker.

5. Valg av valgkomiteen.

Saker som ønsker behandles på årsmøte under punkt 4 må være styre i hende senes 25 oktober 2021

 

Os, 15.10.2021

For styre i OS Marina

V/ styreleder Per Jonny Hanøy


Det er meldt full storm fra Sør / Øst

Alle må sikre båtene sine, det er den enkeltes ansvar!

Styre


Magisk i OS Marina i dag